سرور HP Proliant DL360 G9
سرور HP Proliant DL360 G9
ناموجود   220,000,000 ریال
کیس HP Z600 Workstation
کیس HP Z600 Workstation
ناموجود   90,000,000 ریال
سرور HP Proliant DL360 G7
سرور HP Proliant DL360 G7
ناموجود   90,000,000 ریال
سرور HP Proliant Dl380 G7
سرور HP Proliant Dl380 G7
موجود   95,000,000 ریال
سرور HP Proliant DL380 G6
سرور HP Proliant DL380 G6
ناموجود   70,000,000 ریال
ریل سرور اورجینال HP DL380
ریل سرور اورجینال HP DL380
ناموجود   13,500,000 ریال
سرور SuperMicro
سرور SuperMicro
ناموجود   90,000,000 ریال
هارد سرور HP sas 146G 10K
هارد سرور HP sas 146G 10K
موجود   3,200,000 ریال
ریل سرور اورجینال HP DL360
ریل سرور اورجینال HP DL360
ناموجود   13,500,000 ریال
رم سرور HP 8G DDR3
رم سرور HP 8G DDR3
موجود   5,000,000 ریال
رم سرور HP 16G DDR3
رم سرور HP 16G DDR3
موجود   9,000,000 ریال
رم سرور HP 4G DDR3
رم سرور HP 4G DDR3
موجود   2,650,000 ریال
فروش ویژه
سرور HP Proliant DL360P G8
سرور HP Proliant DL360P G8
ناموجود   125,000,000 ریال
هارد سرور HP sas 300G 10K
هارد سرور HP sas 300G 10K
موجود   9,000,000 ریال
فروش ویژه
سرور HP Proliant DL380 G8
سرور HP Proliant DL380 G8
موجود   180,000,000 ریال
سرورHP Proliant DL380 G10
سرورHP Proliant DL380 G10
ناموجود   370,000,000 ریال